”Einstein ja Margarita” – Ksenia Rappoport, Alexey Serebryakov